myUSB Flash Drives ®

Η μεγαλύτερη γκάμα διαφημιστικών USB στην ΝΑ Ευρώπη.
Τα φθηνότερα USB στικάκια και Power Banks στην Ελλάδα. ⇓
Διαβάστε Παρακάτω τους Όρους Παραγγελίας και τις Προϋποθέσεις των Παραγγελιών myUSB Flash Drives ®1. Η πώληση των προϊόντων που αναφέρονται στην επιβεβαίωση/προτιμολόγιο πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις σχετικά με τα μεγέθη, τα γραφικά, τα χρώματα, την εκτύπωση, την επιλογή και την τοποθέτηση του λογότυπου που ορίζεται σε αυτήν, που ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι έχουν εγκριθεί από τον πελάτη και ειναι οριστικά αποδεκτή, καθώς συμμορφωνονται και με τα πρότυπα της ποιότητας του πωλητή www.myusb.gr.
2. Κάθε αίτηση(εις) από Πελάτη για να τροποποιήσει τους όρους που αναφέρονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας μετά την σύναψη της σύμβασης, πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην myUSB.gr η οποία διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει τις εν λόγω αιτήσεις.
3. Η σύμβαση πώλησης νοείται ως επιβεβαιωμένη αποκλειστικά στην Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά μετά από την υποδοχή της από την myUSB, μέσω φαξ ή e-mail, αυτής της επιβεβαίωσης της παραγγελίας που υπογράφεται από τον Πελάτη σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη τραπεζική προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού της παραγγελίας.
4. Τυχόν λογότυπα, εμπορικά σήματα ή γραφικά και ψηφιακό υλικό θα πρέπει να παρέχονται από τον Πελάτη σε ψηφιακή μορφή μέσω e-mail / FTP ή σε ψηφιακά μέσα πριν από την παράδοση του γραφικού μοντέλου του προϊόντος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους του Πελάτη θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση τις εκτιμώμενης ημερομηνίας παράδοσης του προϊόντος.
5. Ο Πελάτης θα παρέχει στην myUSB τα ψηφιακά δεδομένα που επιθυμεί να προστεθουν στο προϊόν. Η αποτυχία να παραδώσει τα δεδομένα αφαιρεί από τον πελάτη κάθε δικαίωμα σε έκπτωση του κόστους που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα επιβεβαίωση της παραγγελίας.
6. Ο Πελάτης χορηγεί ελεύθερη χρήση στις επωνυμίες, τα σήματα, τα ονόματα χώρου ιντερνετ, τις εικόνες και τα γραφικά υλικά που παρέχονται στην myUSB και επιτρέπει τη χρήση τους για τη δημιουργία του προϊόντος, συναινεί εξάλλου, ότι τα εξατομικευμένα (custom) προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον πωλητή για διαφημιστικούς σκοπούς σε ιστοσελίδες, σε καταλόγους και σε εκθέσεις. Ο Πελάτης αποδεσμεύει και αποποιεί όλες τις ευθυνες από την myUSB από οποιαδήποτε νομική αγωγή εναντίον της σε σχέση με αυτές τις χρήσεις.
7. Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης είναι απλώς ενδεικτική, εκτός αν είναι συμφωνημένη ρητά κατά τρόπο δεσμευτική σε αυτήν την επιβεβαίωση της παραγγελίας.
8. Η myUSB αναλαμβάνει την υποχρέωση, ωστόσο, να σέβεται την ημερομηνία παράδοσης του προιοντος όσο το δυνατόν, στις περιπτώσεις όπου η εκπλήρωση της παραγγελίας παρεμποδίζεται από απρόβλεπτες περιστάσεις ή ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, εθνικές ή διεθνή διαταραχές, τελωνειακές ή / και καθυστερήσεις του φορέα αποστολής ή / και καθυστερήσεις τρίτων ή και η μη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, τοτε η myUSB έχει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα και έγκαιρα τον Πελάτη.
9. Κατά την παράδοση από τον ταχύμεταφορέα, ο Πελάτης υποχρεούται να δεχθεί την αποστολή των εμπορευμάτων υπό όρους και, στη συνέχεια, επαληθεύει την ακεραιότητα τους και να εξασφαλίσει ότι η αποστολή δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι οι ποσότητες των προϊόντων είναι σωστές. Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη η myUSB για οποιαδήποτε ζημία, ατέλεια ή ελαττώματα στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένου λάθη ποσοτήτων του προϊόντος.
10. Τα προϊόντα ελέγχονται και είναι CE και RoHS πιστοποιημένα. Τα προϊόντα καλύπτονται υπό εγγύηση 12 μηνών. Η δυσλειτουργία του 2-6% του συνόλου των παραδιδομένων προϊόντων θεωρείται φυσιολογική. Η myUSB υποσχέτε για την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων δωρεάν με την προϋπόθεση ότι οι δυσλειτουργίες αναφέρθουν αμέσως, και ότι τα προϊόντα επιστραφούν σε χρέωση του Πελάτη.
11. Ο Πελάτης πρέπει να υποβάλλει έκθεση στη myUSB γραπτώς για τις οποιαδήποτε ατέλειες, ελαττώματα του προϊόντος, και δυσλειτουργίες, στο πλαίσιο των προθεσμίων που προβλέπονται από το νόμο. Μετά την κοινοποίηση η myUSB υποχρεούται να αντικαταστήσει με δικά της έξοδα τα ελαττωματικά ατελή προϊόντα με ισοδύναμα προϊόντα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η αποζημίωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από της εμπορίας των προϊόντων, συντελείται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο τρόπο και δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την παραγγελία.
12. Η myUSB δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή βλάβης σε λογισμικό ή υλικό.
13. Όλες οι επιμέρους ή συνολικές πληρωμές των προϊόντων πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη μέθοδο που υποδεικνύεται στο τιμολόγιο και θα λάμβανει χώρα στα γραφεία της myUSB στην Θεσσαλονίκη.
14. Σε περίπτωση καθυστέρησης, μερική ή παράλειψη καταβολής η myUSB έχει το δικαίωμα να αναστείλει την τρέχουσα παραγγελία ή μεταγενέστερες διατάξεις, ακόμη και αν αφορούν σε διαφορετικές συμβάσεις,έως ότου ο πελάτης έχει πληρώσει το συνολικό ποσό που οφείλεται, και μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους αρχικούς όρους πληρωμής.
15. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται στην Ελλάδα και επομένως, αποκλειστικά διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με σύμβαση πώλησης της myUSB είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

⇑ Go to Top | Επιστροφή στην Αρχή | ⇒ Παλιό Site